1.Да създадем "Асоциации на българската национална общност" във всяка страна, в която живеят българи.

2.Всяка АБНО представлява Конфедерация на българските културно-просветни дружества в дадена страна. Всяка АБНО да си избере ръководство председател, подпредседател, секретар-касиер и трима до петима членове.

3.Всяка АБНО да организира "Български клубове" в центровете с по-голяма българска емиграция.

4.Всяка АБНО да разработи програма за организиране всяка година на събори и чествания на празници и забележителни дати от националната ни история:

#ден за празник на Асоциацията на българската национална общност в дадената страна

#честване на националните празници на България: Нова година, 3-ти март, 24-ти май (Ден на българската култура и просвета), 6-ти септември (Ден на Съединението), 10-ти септември (Ден на Независимоста)

#честване на православните религиозни празници: Рождество Христово, Велик ден и тн.

5.Да съдействат за откриване на българско съботно-неделно училище за децата на българските емигранти там където има голям брой български емигранти.

6.Градовете където има концентрация на голяма българска емиграция може да се обсъди възможността за организиране на редовно Основно училище от 1-ви до 7-ми клас в съответствие със законодателството на всяка страна. В тези случаи трябва да се търси съдействието на българското консулство. Към тях да се организират компютърни клубове за деца и младежи.

7.Ежегодно по възможност АБНО да организира екскурзия до България.

8.Всяка АБНО да работи за защита на българската национална идентичност на всеки член от своите организации.

9.Всяка АБНО е желателно да членува в АБС.

10.Всяка АБНО член на АБС да поддържа тясна връзка с нейната централа в гр. Варна и да търси консултации по всички въпроси, които интересуват българите в дадена АБО в дадена страна.

11.АБНО на всяка страна да търси близък контакт с Българското посолство в дадена страна.

12.АБНО във всяка страна да се стреми да започне издаването на вестник месечникик или седмичник, който да информира своите читатели с живота в диаспората и България, в които да се публикуват програмите на сателитните телевизионни програми излъчвани в България.

13.АБНО да изградят "Взаимоспомагателни каси", които да подпомагат с малки суми изпадналите в беда българи.

14.АБНО да препоръчва на български младежи и девойки да следват в университет в България.

15.АБНО да съдейства за завръщането на онези българи и български семейства желаещи да се завърнат в Родината.

16.АБНО да лобират в полза на България и българските национални интереси при всички възможни случаи, като по този начин засвидетелстват своята национална идентичност.

17.Представители на АБНО да участват редовно на Великите събори на АБС или в Световния парламент на българите.