Световният парламент на българите

се формира, организира и осъществява дейността си в съответствие със законодателството на Република България и на държавите, в

които живеят българи, а също в съответствие с Устава на Асоциацията на българите по света. Работата на Световния парламент на

българите има за цел да съдейства за осъществяване на българската национална идея, българския национален идеал за 21-ви век, както

Правата и интересите на българите по света. Състои се от 250 депутати (125 от България и 125 от диаспората), избрани от съответните

Асоциации на българската общност в дадена страна за срок от пет години. Броят на депутатите на СПБ, избрани от съответните

български общности в различните държави се съобразява с броя на българите в тези общности.


Ръководи се от следния


Правилник за организацията и дейността на Световния парламент на българите

Общи положения

Чл. 1.

1.Световният парламент на българите се състои от 250 депутати (125 души от България и 125 души от диаспората), избрани от съответните Асоциации на българската общност в дадена страна за срок от пет години.

2.Броят на депутатите на СПБ, избрани от съответните български общности в различните държави се съобразява с броя на българите в тези общности.

3.След изтичане на мандата на избраните депутати, свиканият след пет години Велик събор на българите по света ще формира нов състав от 250 депутати.

4.Ако някоя от следващите сесии на Великия събор на българите по света не се свика след пет години, избраните депутати продължават работата си до свикването на следващата сесия, но не по-късно от една година.

Чл. 3.

1.За депутати на СПБ се избират българи, които са български граждани, навършили са 21 години, не са поставени под запрещение и не изтърпяват наказание лишаване от свобода.

2.Пълномощията на избраните депутати се прекратяват предсрочно при подаване оставка, влизане в сила на присъда с наложено наказание лишаване от свобода и смърт.

3.Мястото на депутатите, на които пълномощията са прекратени предсрочно, се приема от избраните резервни депутати от същия географски район по реда на вписването им в списъка на резервните депутати.

Чл. 4. СПБ заседава в гр. Варна, освен когато изключителни обстоятелства налагат да заседава временно на друго място.

Чл. 5. СПБ се свиква на редовна сесия веднаж в годината, а при необходимост могат да се свикват и извънредни сесии.

Чл. 6. Първото заседание на новоизбрания СПБ се открива от най-възрастния от присъстващите депутати, който ръководи заседанията до избирането на председател и заместник председатели на СПБ.

Чл. 7. Председателят и подпредседателите на СПБ се избират от повече от половината от гласовете на присъстващите дупутати и могат да бъдат освобождавани със същото мнозинство по тяхно искане или по искане на една трета на депутатите. Чл. 8. СПБ избира секретари и членове на комисии със същото мнозинство на гласовете.

Чл. 9. СПБ има следните правомощия:

1.Приема задължителни решения за дейността си и за дейността на своите ръководни органи и комисии, както и за финансите и имуществото на СПБ.

2.Приема обръщения към държавни органи, международни и други обществени организации с предложения за защита правата на българите по света и по други проблеми за защита на българската национална идентичност.

3.Приема декларации, с които изразява отношението си от името на българите по света по важни български и международни проблеми, свързани с българите и българската национална идентичност.

Ръководни органи

Чл. 10.

1.Председателат на СПБ ръководи заседанията на СПБ и осъществява контрол за дейността на останалите ръководни органи и парламентарните комисии

2.В помощ на председателя са четири подпредседатели и двама секретари на СПК.

Парламентарни комисии

Чл. 11.

СПБ може да избере постоянни или временни комисии за работа по следните проблеми:

1.Защита правата на българите по света.

2.Защита и популяризиране по света на българската национална идентичност, ценностна система, история, стопанство, култура, обазование и други постижения на България и българи по света.

3.Образование на децата и младежите на българската емиграция.

4.Изграждане и методично ръководство на българските културни институти в чужбина.

5.Изграждане на православни храмове.

6.Лобиране в полза на Отечеството.

7.Финанси и бюджет.

По тези проблеми комисиите на СПБ подготвят документи за приемане от СПБ или самостоятелно осъщестгвяват контакти с институции и организации, като шзвършват и съответни дейности за осъществяване на българската национална кауза.

Чл. 12. Комисиите могат да образуват подкомисии и работни групи.

Финанси и имущество

Чл. 13. Финансите и имуществото на СПБ се състоят от дарения, завещания и приходи от налични финанси и имущества.

Чл. 14.

1.Финансите и имуществото на СПБ се използва за постигане на целите и задачите на СПБ и българите по света

2.За своята работа депутатите, членовете на помощните органи и администрацията на СПБ получават съответни възнаграждения, определяни от СПБ.

Откритост на дейността и връзки с обществеността

Чл. 15. За осугуряване на откритост и гласност в дейността СПБ подържа връзки със средства за масово осведомяване, открива свои сайтове в Интернет и може да създава свои печатни и електронни средства за масово осведомяване.

Печат и лого на СПБ

Чл. 16. СПБ има свой печат с кръгла форма, в средата лъв, а около него надпис: "СВЕТОВЕН ПАРЛАМЕНТ НА БЪЛГАРИТЕ ПО СВЕТА".

Чл. 17. СПБ има и свое лого.

Заключителни разпоредби

§ 1. Правилникът е приет от сесията на Първия СПБ, състояла се във Варна през ноември 2008 г. и може да се изменя с решения на СПБ.

Ръководни роли заемат:

Име ...................................................Длъжност ...........................................Местожителство


гл. ас. д-р Бойко Вачев.................Председател .............................................България

Христо Христов...............Заместник-председател .....................................България

Иван Забунов................Заместник-председател .....................................Молдова

Зоя Кирова ................................Секретар ..................................България

Световнен парламент на българите