Общи положения

Чл.1 Асоциацията на българите по света /АБС/, наричана по-нататък Асоциацията, е юридическо лице с нестопанска цел, създадена по реда и условията на българския Закон за юридическите лица с нестопанска цел за осъществяване на дейност в обществена полза.

Чл.2 Седалището на Асоциацията е в гр.Варна, а адресът й е ул.”Джеймс Баучер” № 38.

ЦЕЛИ И ДЕЙНОСТ НА АСОЦИАЦИЯТА

Чл. 3. Целите на Асоциацията са:

 1. 1.Да сплотява българите по света в името на осъществяването на българския национален идеал за 21-ви век: „СВОБОДНА, НЕЗАВИСИМА, ДЕМОКРАТИЧНА И БЛАГОДЕНСТВАЩА БЪЛГАРИЯ, ЧЛЕН НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ – ДУХОВНА ОБЕДИНИТЕЛКА НА БЪЛГАРСКАТА НАЦИЯ И ОПОРА НА БЪЛГАРИТЕ ПО СВЕТА”.
 2. 2. Да защитава човешките права на българите по света при дейността си в обществена полза.
 3. 3.Да съдейства за утвърждаване у всички българи на българското национално самосъзнание;
 4. 4.Да запознава българите по света и техните близки с многовековната българска история и култура;
 5. 5.Да съдейства за участието им за постигане на по-нататъшното духовно и всестранно развитие на българската нация и нейния международен авторитет;
 6. 6. Да лобира в полза на българската нация и национална държава.

Чл.4. За постигане на тези цели Асоциацията определя свободно средствата за осъществяване на следната своя основна дейност:

 1. 1.Участва в дейността на институции, обществени организации, физически и юридически лица у нас и чужбина за осъществяване целите по чл. 4;
 2. 2.Инициира пред институции, обществени организации, физически и юридически лица разработването и изпълнението на програми за българите по света в съответствие с целите на чл.4;
 3. 3. Съдейства активно за утвърждаване на българската национална ценностна система и за възпитаване в тази насока на българите и особено на подрастващите поколения.

Чл.5 Асоциацията се учредява за извършване на общественополезна дейност за неопределен срок.

ЧЛЕНСТВО

Чл.6. В Асоциацията участват доброволно физически лица с български произход, живеещи в България и извън нейните граници, както и техни юридически лица, които признават Устава и имат готовност да работят за осъществяване на неговите цели и задачи.

Чл.7. Физическите и юридическите лица, които членуват в Асоциацията, имат следните права:

 1. 1.Да бъдат информирани за дейността на Асоциацията;
 2. 2.Да участват индивидуално или колективно в обсъждането на въпросите и вземането на решения от ръководните органи на Асоциацията;
 3. 3.Да избират и бъдат избирани в ръководните органи на Асоциацията;
 4. 4.Да правят предложения за изпълнение на целите и задачите на Асоциацията и да следят нейната дейност;
 5. 5.Да се ползват от имуществото на Асоциацията.

Чл.8. Членовете на Асоциацията на българите по света при извършване на общественополезна дейност са длъжни:

 1. 1.Да изпълняват задълженията си по Устава;
 2. 2.Да работят за осъществяване на целите, задачите и решенията на ръководните органи на Асоциацията;
 3. 3.Да правят годишни имуществени вноски в размер на / евро на 5 / пет / евро за всяко физическо лице, индивидуален член, или член на друго юридическо лице, колективен член на Асоциацията на българите по света.

Чл.9 Членството се прекратява:

 1. 1.С едностранно волеизявление до Асоциацията;
 2. 2.Със смъртта или поставяне под пълно запрещение;
 3. 3. С изключването;
 4. 4.С прекратяването на юридическото лице с нестопанска цел;
 5. 5. Внесените имуществени вноски при прекратяване на членството остават в полза на Асоциацията;

Чл. 10. Асоциацията на българите по света представлява конфедерация, образуваща свои конфедеративни организации, в които членуват всички Асоциации на българските общности в различните държави със свои представители, избрани съобразно броя на българската национална общност в съответната държава. Членството възниква със заявление до Асоциацията на българската национална общност в дадена страна и прието с нейно решение.

Чл.11. /1/ Организационната структура на Асоциацията се състои от:

 1. 1.Велик събор на българите по света – Общо събрание;
 2. 2.Асоциация на българска национална общност /АБНО/ в дадена страна. Тя представлява конфедерация на различни по цел и предназначение клубове на българите в съответната страна;
 3. 3.Културно-просветен клуб на българите (КПКБ) в дадена страна.

Чл.12. Ръководните органи на Асоциацията са:

 1. 1.Велик събор на българите по света – Общо събрание;
 2. 2.Върховен управителен съвет (от 25 души - председател, почетни председатели, 7 подпредседатели и 15 членове ) и Контролен съвет (състав от 7 души);
 3. 3.Управителен съвет на АБНО в съответната държава (между 5 и 9 члена);
 4. 4.Ръководство на КПКБ.

Чл.13. Общото събрание е Великият събор на българите по света, в който участват всички членове на Асоциацията. Общото събрание:

 1. 1.Приема, изменя и допълва Устава;
 2. 2.Приема други вътрешни актове;
 3. 3.Избира и освобождава членовете на Върховния управителен съвет;
 4. 4.Приема решения за програмните и други основни насоки за дейността на Асоциацията, за финансиране на тези дейности, включително утвърждаване на бюджет на Асоциацията;
 5. 5.Взема решения за прекратяване на Асоциацията;
 6. 6.Приема отчета за дейността на Върховния управителния съвет;
 7. 7.Отменя решения на други органи на Асоциацията, които противоречат на закона, устава или други вътрешни актове, регламентиращи дейността на Асоциацията.
 8. 8.Взема и други решения, предвидени в закона за юридическите лица с нестопанска цел извършващи дейност в обществена полза и в Устава;

Чл.14. Великият събор – Общото събрание на българите по света се свиква по решение на Върховния управителен съвет най-малко веднъж на всеки пет години, с писмена покана, отправена до физическите и юридическите лица – членове на Асоциацията, с обозначение на мястото, датата, часа и дневния ред на Великия събор на българите по света и поканата се обнародва в „Държавен вестник”, най-малко един месец преди насрочения ден.

Чл.15. За кворума, гласуването и взимането на решения на Великия събор - Общото събрание на българите по света се прилагат разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел извършващи дейност в обществена полза, при което членовете на Асоциацията на българите по света имат на общо основание права да представляват организациите и другите общности на българите, живеещи в границите и извън границите на Република България.

Чл.16. Върховният управителен съвет:

 1. 1. Се състои от 25 члена (председател, почетен председател, 10 подпредседатели, 2 секретари и 11 члена), като в тях се включват и председатели на някои големи български общности в съответните държави;
 2. 2. Членовете на Върховния управителен съвет се избират от Великия събор на българите по света с мнозинство на гласовете 50% плюс 1, за срок от пет години.

Чл.17. Върховният управителен съвет

 1. 1. Осигурява изпълнението на решенията на Великия събор - Общото събрание на Асоциация на българите по света;
 2. 2. Взема решения за дейността на Асоциацията в обществена полза, приема ежегодни отчети за тази дейност, включително решения и отчети за финансите на Асоциацията;
 3. 3. Разпорежда се с имуществото на Асоциацията при спазване изискванията на: чл.41, ал.2, ал.3 и ал.4 от ЗЮЛНЦ , Устава, Търговския закон и гражданското законодателство Р. България;
 4. 4. Внася всяка година, до 31май информация за дейността в централния регистър въз основа на чл.46,ал.1 от ЗЮЛНЦ.
 5. 5. Подготвя и внася във Великия събор – Общото събрание на Асоциацията на българите по света проект за бюджет и отчет за дейността на Асоциацията;
 6. 6. Взема решения за изключване на член на Асоциацията, при поведение, което прави по-нататъшното му членство несъвместимо;
 7. 7. Определя реда и организира извършването на дейността на Асоциацията и носи отговорност за това;
 8. 8. Взема решения за откриване и закриване на клонове на Асоциацията;
 9. 9. Взема решения по всички въпроси, които по закон или съгласно Устава не спадат в правата на друг орган.
 10. 10. Изготвя правила и ред за извършване на общественополезна дейност и начинът по който се изразходват средствата.
 11. 11.Задължава секретариата да води книги и протоколи от заседания на колективните органи.

Чл.18. Заседания на Върховният управителния съвет:

 1. 1.Заседанията на управителния съвет се свикват и ръководят от Председателя на Асоциацията;
 2. 2.Върховният управителен съвет може да взима решение, ако на заседанието му присъстват повече от половината от неговите членове;
 3. 3.Присъстващо е и лице, с което има двустранна телефонна или друга конферентна връзка, гарантираща установяването на самоличността му и позволяваща участието му в обсъждането и вземането на решения. Гласуването на този член се удостоверява в протокола от председателстващия заседанието;
 4. 4. Решенията по чл.17 т.т.1, 2, 4, 5 и 7 се вземат с мнозинство от присъстващите, а решенията по чл.17 т.3 и т.6, и чл.23 т.5 от Устава – с мнозинство от всички членове на ВУС.

Чл.19. Председателят на Асоциацията на българите по света с общественополезна дейност се избира от Върховния управителен съвет за срок от пет години, но не повече от 2 мандата. Това се отнася и за заместник председателите на Асоциацията.

Чл.20. Председателят на Асоциацията на българите по света с общественополезна дейност представлява Асоциацията, свиква Върховния управителен съвет по своя инициатива или по инициатива на повече от половината от неговите членове, работи за изпълнение на решенията на Великия събор – Общото събрание на Асоциацията на българите по света и на Върховния управителен съвет в изпълнение на чл.45 и чл.46, ал. 2 от ЗЮЛНЦ вписва в централния регистър Асоциацията на българите по света с общественополезна дейност и подава промени в нейната дейност, разпределя работата между заместник-председателите и контролира тяхната дейност.

Чл.21. Контролният съвет се състои:

 1. 1. От 7 члена, избрани за пет години с мнозинство 50% плюс 1 гласове, с право на преизбиране от Великия събор на българите по света;
 2. 2./Контролният съвет избира свой председател, който свиква заседанията и ръководи дейността му между заседанията;
 3. 3./ Контролният съвет прави проверки на финансите и имуществото на Асоциацията и внася съответните отчети по тези въпроси във Великия събор на българите по света, заедно с предложения за подобряването на дейността в тази област.

Чл.22.

 1. /1/ Управителните съвети на българските общности в съответните държави се състоят от 5 до 15 члена в зависимост от големината на общността, избирани от техни организации или представители от различни населени места;
 2. 2./Управителните съвети на българските общности в съответните държави избират с мнозинство 50% плюс 1 глас, свои председатели, а по преценка на самия Управителен съвет евентуално и заместник-председатели и отговарящи за други дейности със срок от 5 години и с право на преизбиране.
 3. 3./ Управителните съвети по ал. 1 и 2 осъществяват ръководство на дейността съгласно този Устав в българските общности в съответните държави.

ФИНАНСИ И ИМУЩЕСТВО

Чл.23.

 1. /1./ Финансите и имуществото на Асоциацията се състоят от дарения, завещания и приходи от наличните финанси и имущество, субсидии.
 2. 2./ Размерът на годишните имуществени вноски за физически и юридически лица се определя с решение на общото събрание, по предложение на Върховния управителен съвет;
 3. 3./Финансите и имуществото на Асоциацията се използват за постигане на нейните цели и задачи.
 4. 4./ Асоциацията може да извършва допълнителна стопанска дейност, свързана с предмета на дейността й, като приходите се използват за целите от Устава й като юридическо лице с нестопанска цел осъществяващо дейност в обществена полза.
 5. 5./ При прекратяване на Асоциацията се извършва ликвидация от Върховния управителен съвет при спазване законовите разпоредби на чл.43 и чл. 44 от закона за юридическите лица с нестопанска цел осъществяващи общественополезна дейност.

ХИМН, ПЕЧАТ, ПЕЧАТНИ ОРГАНИ И САЙТОВЕ

Чл. 24.

 1. /1./ Химнът на асоциацията е „Де е България?”;
 2. 2./ Печатът на Асоциацията е кръгъл, в средата - лъв, а около него надпис: АСОЦИАЦИЯ НА БЪЛГАРИТЕ ПО СВЕТА;
 3. 3./ Печатен орган на Асоциацията е „България днес и утре”;
 4. 4./ Асоциацията може да създава и поддържа свои сайтове в България и извън нейните граници.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. Въпросите, неуредени от Устава се решават съгласно Закона за юридическите лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност и решенията на Великия събор- Общото събрание на Асоциацията на българите по света;

§ 2. Уставът е приет от Общото събрание на Асоциацията на българите по света, състояло се на 01 ноември 2014 г. г. в гр.Варна.